Bureaucratie & AI

Wat de WHO denkt nodig te hebben om de hele wereld onder haar controle te krijgen…

 

 1. Instemming van de 194 lidstaten van de WHO
  • Op dit moment wordt onder toezicht van de WHO onderhandelt over wijzigingsvoorstellen op de Internationale gezondheidsreglementen en het voorgestelde pandemieverdrag.
  • Dit is niet meer dan een theaterstuk. In feite staat het al vast dat dit er “doorheen wordt gedrukt”.

IHR

Wat is het? Hoe en door wie wordt deze regeling misbruikt? Wie profiteert?

Ga naar pagina: IHR

Pandemic Treaty

Het verdrag dat van de WHO een dictatuur maakt. Wie, wat, waar, wanneer?

Ga naar pagina: Pandemic Treaty

One Health

Eén medische oplossing? Al het leven op aarde onder controle van de WHO?

Ga naar pagina: One Health

2. Miljarden dollars belastinggeld

De WHO was een logge, bureaucratische instelling die zich voornamelijk bezig hield met het bij classificeren van ziektes, medicijngebruik en medische regelgeving in de verschillende landen.

De salarissen en onkosten van de 8000 medewerkers van de WHO nam een groot deel van de jaarlijkse kosten van de WHO van ongeveer 4 miljard dollar in beslag.

De WHO wordt nu van een adviserend en administratief orgaan veranderd in een bestuurlijk orgaan. De jaarlijkse kosten voor een door bureaucratie en Artificiële Intelligentie (AI) gecontroleerde wereld zullen oplopen van 4 miljard naar 60 miljard dollar.

Dit geld wordt voor een groot deel betaald door de belastingbetaler, die in feite zijn onderdrukker financiert.

3. Bureaucratie & Artificiële Intelligentie (AI)

De transformatie van de WHO in een buitengewoon complexe en uitgebreide bureaucratie om te bepalen:

    • Wanneer onze gezondheid in gevaar is
    • Wat de wereldwijde reactie hierop moet zijn
    • Hoe de naleving van het pandemiebeleid, klimaatbeleid of ander beleid wordt gecontroleerd en afgedwongen

 De taak van de WHO zal worden ondersteund door enorme hoeveelheden door AI verzamelde data, wat ook zal moeten worden gemonitord. En waarschijnlijk zelfs met experimenten die zullen worden uitgevoerd – met of zonder medeweten van de bevolking – wat betreft de transhumane mens.

De onmetelijke bureaucratie van de WHO

De onderstaande tekst is een deel van een artikel uit Childrens Health Defense naar aanleiding van de toespraak van Tedros Gebreyesus tijdens de 76 bijeenkomst van het World Health Assembly (besluitvormende orgaan van de WHO) in mei 2023. Hij kondigde een aantal nieuwe “noodbevoegdheden aan voor de Verenigde Naties (VN) en de WHO, wat een onderdeel is van de VN.

WHO, VN kunnen nieuwe ‘noodbevoegdheden’ krijgen

In zijn toespraak tot de WHA op 22 mei wees Tedros op verschillende nieuwe en recente WHO-initiatieven.

Deze omvatten het Pandemic Fund dat samen met de Wereldbank werd gelanceerd, de Universal Health and Preparedness Review voor “verbeterde verantwoordingsplicht”, de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’, en het ‘International Pathogen Surveillance Network’ voor “verbeterde surveillance”, de Global Preparedness Monitoring Board voor “verbeterde monitoring” en het ‘Global Health Emergency Corps’ voor “verbeterde noodhulpverlening.”

Voor dit laatste orgaan bedankte Tedros specifiek de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en Chris Elias, voorzitter van de afdeling ‘global development’ van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Surveillance speelt een prominente rol in veel van deze instellingen, net als in het voorgestelde pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen. Tedros prees bijvoorbeeld de voltooiing van de bètaversie van de ‘World Health Data Hub’ en noemde de aanstaande lancering van het openbare portaal ‘DataDot’.

Op 20 mei kondigde de WHO de lancering aan van het International Pathogen Surveillance Network, met als doel “ziektebedreigingen op te sporen en erop te reageren voordat ze uitgroeien tot epidemieën en pandemieën, en om routinematige ziektesurveillance te optimaliseren”

Het zal samenwerken met de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’, gelanceerd in 2021 “als reactie op de COVID-19 pandemie, die wereldwijd zwakke punten liet zien in de manier waarop landen bedreigingen voor de volksgezondheid detecteren, monitoren en beheren” om “gegevens te verzamelen en analyseren voor vroegtijdige waarschuwingssurveillance.”

Op 19 mei bracht Tedros een rapport uit waarin hij voorstelde dat landen een “wereldwijde architectuur voor paraatheid, preventie, reactie en veerkracht bij noodsituaties op gezondheidsgebied” zouden opzetten, als reactie op wat hij beschreef als een gebrek aan een “wereldwijde architectuur” van individuele landen om te reageren op “noodsituaties op gezondheidsgebied”, maar ook op honger, armoede, klimaatverandering, ecologische achteruitgang en economische en sociale ongelijkheden.

In zijn opmerkingen van 22 mei ging Tedros ook in op de komende bijeenkomst op hoog niveau over paraatheid voor, preventie van en reactie op pandemieën (PPPR), die in september zal plaatsvinden naar aanleiding van een resolutie die vorig jaar door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen.

Roguski vertelde The Defender dat PPPR “de secretaris-generaal van de VN de bevoegdheid kan geven om in een gezaghebbende positie te stappen als er zich een noodsituatie voordoet” De VN heeft een stappenplan opgesteld voor de goedkeuring van een politieke verklaring voor PPPR in september.

Zoals gemeld door The Geneva Health Files, “zal de bijeenkomst op hoog niveau in september de allereerste bijeenkomst zijn van de Algemene Vergadering van de VN over PPR op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders.” Sommige analisten stellen echter dat het instellen van PPR niet mogelijk is zonder de WHO-statuten te herzien.

De details van dit voorstel zijn opgenomen in een VN-document van maart, “Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform”, waarin wordt gesteld dat “versterkte internationale samenwerking de enige manier is waarop we adequaat kunnen reageren op deze schokkende gebeurtenissen” en dat “de Verenigde Naties de enige organisatie zijn met het bereik en de legitimiteit om op het hoogste niveau bijeen te komen en wereldwijde actie te stimuleren.”

Het document roept de Algemene Vergadering van de VN op om de secretaris-generaal “de permanente bevoegdheid te geven om automatisch een noodplatform bijeen te roepen en operationeel te maken in het geval van een toekomstige complexe wereldwijde schokkende gebeurtenis van voldoende omvang, ernst en reikwijdte.”

Nass, die het document analyseerde op CHD.tv’s “Friday Roundtable” vorige week, zei dat dergelijke “wereldwijde schokkende gebeurtenissen” werkgebieden kunnen omvatten zoals het klimaat, pandemieën, biologische oorlogsvoering, verstoring van de toeleveringsketen, verstoring van de cyberspace, een “gebeurtenis in de ruimte” en een “onvoorziene black swan gebeurtenis.”

Desondanks gingen de voorstellen voor het PPPR vergezeld van aanbevelingen van het Onafhankelijke Panel voor Pandemische Paraatheid en Reactie voor de oprichting van een Global Health Threats Council, een onafhankelijk coördinatieorgaan tussen de WHO, de VN, financiële instellingen en andere “belanghebbenden.”

Het onafhankelijke panel bracht in mei een rapport uit met de titel “A Road Map for a World Protected from Pandemic Threats”, waarin staat dat “nieuwe pandemische dreigingen onvermijdelijk zijn, maar pandemieën een politieke keuze zijn.” Er wordt opgeroepen tot het aannemen van de IGR-amendementen, voor een “onafhankelijke, goed functionerende en gezaghebbende WHO”, en voor “een politieke raad op hoog niveau bij pandemische dreigingen.”

Tijdens de “Friday Roundtable” merkte Nass op dat de PPPR en andere onlangs voorgestelde organen op het niveau van de VN zouden opereren in plaats van op het niveau van de WHO. Ze zei dat hoewel het PPPR bedoeld is om “samen te werken” met het pandemieverdrag en de IGR-amendementen, die “als één aspect van deze twee mislukt, altijd nog een optie is om op terug te vallen.”

Bill Gates sprak al in 2015 zijn steun uit voor een dergelijk VN-mechanisme. In een artikel in de New England Journal of Medicine stelde hij voor dat “via de Verenigde Naties een of andere mondiale instelling de bevoegdheid zou kunnen krijgen en gefinancierd zou kunnen worden om het systeem te coördineren”, op basis van “lessen uit de ebola-epidemie”.

De Geneva Health Files meldden ook dat er dit jaar tijdens de WHA discussies plaatsvonden over de vorming van een nieuw WHO-platform voor medische tegenmaatregelen, zoals de WHE (WHO World Health Emergencies), de ‘Intelligence and Surveillance Systems Division’, en de ‘WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence’.

In opmerkingen die hij deelde met The Defender over deze nieuwe organen, zei Bell dat “centralisatie door de WHO slecht beleid is van incompetente mensen”

Hij voegde eraan toe:

“De ervaring in de volksgezondheid leert ons dat het geven van zorg bij dergelijke vermijdbare of behandelbare ziekten de beste manier is om levens te verlengen en een duurzame, goede gezondheid te bevorderen. Ze worden het effectiefst aangepakt door mensen ter plaatse, met lokale kennis van gedrag, cultuur en epidemiologie van ziekten. “Dit houdt in dat gemeenschappen in staat worden gesteld om hun eigen gezondheid te managen.”

Oorspronkelijk gepubliceerd op The Defender

GDHCN

Wat is het? Hoe dwingt de WHO medewerking aan Lockdowns en andere maatregelen af?

Ga naar pagina: GDHCN

PRET

Wat is het? Wat is een “infodemic”? Hoe wordt elk tegengeluid gecensureerd en waarom?

Ga naar pagina: PRET

CBDC

Wat is de link tussen CBDC en gezondheid? Waarom is totale controle dodelijk voor de ziel?

Ga naar pagina: CBDC

Van de initiatiefnemers van Stichting Vaccinvrij · © Copyright stopwho.nl · Alle rechten voorbehouden.